Thời gian thực hiện hợp đồng không được ghi trong đơn dự thầu có hợp lệ

Trong HSDT của một số nhà thầu không ghi thời gian thực hiện hợp đồng như yêu cầu trong mẫu Đơn dự thầu, vậy đã đủ cơ sở để đánh giá nhà thầu không đạt hay chưa?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 18 khoản 2 điểm b) quy định một trong các nội dung đánh giá tính hợp lệ của HSDT là phải có đơn dự thầu với thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phù hợp với đề xuất về kỹ thuật. Ngoài ra, quy định về sai khác, đặt điều kiện và bỏ sót nội dung; xác định tính đáp ứng của HSDT; sai sót không nghiêm trọng được hướng dẫn tại các Mục từ Mục 28 – Mục 30 của Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa áp dụng phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ ban hành kèm Thông tư số 05/2015/TT- BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với trường hợp này, nếu trong HSDT nhà thầu có chào thời gian thực hiện hợp đồng theo yêu cầu của HSMT thì việc đơn dự thầu thiếu nội dung thời gian thực hiện họp đồng có thể coi là sai sót không nghiêm trọng theo hướng dẫn tại Mẫu HSMT nêu trên và HSDT được tiếp tục đánh giá. Trường hợp nhà thầu được xếp thứ nhất thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu bổ sung cam kết về thời gian thực hiện hợp đồng trong quá trình thương thảo hợp đồng.

Đáp án trên có thể cần phải hiệu chỉnh do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!