Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của nước ngoài, 30% vốn góp của doanh nghiệp Nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Công ty TNHH liên doanh có 70% vốn điều lệ của nước ngoài, 30% vốn góp của doanh nghiệp Nhà nước. Vậy dự án của công ty có thuộc phạm vi điều chỉnh theo Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu không?

Hỏi: Đại diện công ty đặt câu hỏi cũng muốn biết, vốn điều lệ có phải là căn cứ để xác định doanh nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu hay không hay là căn cứ phần vốn Nhà nước trong tổng mức đầu tư của từng dự án đầu tư phát triển cụ thể?

Mô tả
Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:
Điểm c, Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu quy định, dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại Điểm a và Điểm b khoản này có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Do Công ty TNHH liên doanh không phải là doanh nghiệp Nhà nước nên việc xác định dự án có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu hay không phải căn cứ vào phần vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước trong tổng mức đầu tư của dự án.

Trường hợp dự án do Công ty liên doanh làm chủ đầu tư sử dụng vốn Nhà nước theo quy định tại Khoản 44, Điều 4 Luật Đấu thầu, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Công ty liên doanh chịu trách nhiệm xác định phần vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước trong tổng mức đầu tư của dự án trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan để xác định dự án có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu hay không.