Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Tình huống: Công ty của ông Khắc Thông (ở Bình Thuận) là nhà đầu tư 1 dự án xây dựng – chuyển giao (BT). Ông Thông hỏi, công ty cần áp dụng Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP để lựa chọn nhà thầu hay được chỉ định thầu?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Khoản 2, Điều 3 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, trường hợp lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu thuộc dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất của nhà đầu tư được lựa chọn thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Theo đó, trường hợp công ty của ông Thông được lựa chọn là nhà đầu tư cho dự án BT thì việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện các gói thầu thuộc dự án tuân thủ theo quy định nêu trên. Việc ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu không bắt buộc áp dụng theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.