Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Tình huống: Hiện nay, Ngân hàng A (là doanh nghiệp nhà nước (Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) đang tiến hành thoái vốn tại các Công ty con trực thuộc, công ty liên kết. Trong quá trình thoái vốn, Ngân hàng A có sử dụng công cụ hỗ trợ như dịch vụ tư vấn pháp lý, thuê đơn vị định giá, đơn vị thẩm định giá để xác định giá trị cổ phần, giá trị phần vốn góp của Ngân hàng A tại các Công ty trực thuộc.

Việc thuê các công ty này không năm trong dự án đầu tư phát triển của Ngân hàng A. Chi phí để Ngân hàng A thuê dịch vụ tư vấn pháp lý, thuê đơn vị định giá, đơn vị thẩm định giá được Ngân hàng A lấy từ nguồn chi phí hoạt động kinh doanh của Ngân hàng A và không sử dụng nguồn vốn điều lệ, vốn ngân sách do Nhà nước cấp.

Hỏi: Ngân hàng A xin hỏi: đối với các trường hợp thuê đơn vị tư vấn pháp lý, đơn vị định giá, đơn vị thẩm định giá trong hoạt động trên có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Tại Khoản 1 Điều 1 và Khoản 11 Điều 4 của Luật đấu thầu quy định dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; dự án đầu tư phát triển không thuộc điểm a và điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng, mức đầu tư của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này; dự án đầu tư phát triển (sau đây gọi chung là dự án) bao gồm: chương trình, dự án đầu tư xây dựng mới; dự án cải tạo, nâng câp, mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng; dự án mua sắm tài sản, kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt; dự án sửa chữa, nâng cấp tài sản, thiết bị; dự án, đề án quy hoạch; dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, điều tra cơ bản; các chương trình, dự án, đề án đầu tư phát triển khác.

Đối với trường hợp của Ngân hàng A, do ngân hàng A là doanh nghiệp nhà nước (Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) nên việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện thoái vốn, đơn vị đinh giá, đơn vị thẩm định giá nếu thuộc dự án đầu tư phát triển của Ngân hàng A thì thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu theo quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 1 Luật đấu thầu.

Trường hợp việc lựa chọn các đơn vị tư vấn nói trên không thuộc dự án đầu tư phát triển và không sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư dự án thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu.

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!