Dự án đầu tư sử dụng vốn từ quỹ đầu tư phát triển và vốn vay của Doanh nghiệp có 70% vốn Nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Công ty ông Vũ Đức Triệu (Hà Nội) có 70% vốn Nhà nước, thực hiện dự án đầu tư lấy vốn từ quỹ đầu tư phát triển và vốn kinh doanh. Công ty xác định, dự án không thuộc đối tượng áp dụng của Luật Đấu thầu nên khi đầu tư công ty không thực hiện theo quy định tại Luật này. Ông Triệu hỏi, như vậy có đúng không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Điểm c,  Khoản 1, Điều 1 và  Khoản 44, Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, dự án đầu tư phát triển không thuộc Điểm a và Điểm b khoản này có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

Vốn Nhà nước bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất.

Đối với trường hợp nêu trong thư hỏi của ông Triệu, việc xác định dự án có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu hay không cần căn cứ phần vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước trong tổng mức đầu tư của dự án.

Theo đó, nếu phần vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước chiếm dưới 30% và nhỏ hơn 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!