Giấy tờ để chứng minh sở hữu và tính sẵn sàng huy động thiết bị thi công

Nhà thầu X đang chuẩn bị HSDT cho gói thầu xây lắp công trình, có câu hỏi như sau:

Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt và phát hành cho các nhà thầu trong đó quy định về Thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu: “Nhà thần phải chứng minh khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu theo yêu cầu sau đây: Máy cào bóc tái sinh nguội, Ô tô bồn chở nhựa, Ô tô bồn tưới nước, Máy đầm rung chân cừu, Máy đầm rung tự hành, máy đầm bánh thép tự hành, máy đầm bánh hơi tự hành, máy san tự hành: Nhà thầu phải kèm theo bản chụp được chứng thực:

  • Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng để chứng minh sở hữu của nhà thầu hoặc sở hữu của đơn vị cho thuê và hợp đồng thuê mướn.
  • Tài liệu chứng minh các thiết bị thi công đã được kiểm đinh kỹ thuật theo đúng quy định và đủ điều kiện để đưa vào sử dụng.

Theo thông tư 03/2015/TTBKHĐT, ngày 6/5/2015 Nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu đế thực hiện gói thầu. Vậy nhà thầu kê khai đủ số lượng thiết bị đáp ứng quy định trong HSMT và đính kèm một trong các giấy tờ chứng minh sở hữu cua mình như: Hợp đồng, thanh lý hợp đồng hoặc hoá đơn mua thiết bị của các máy móc, thiết bị chu yếu để thi công hoặc giấy đăng ký thiết bị hoặc giấy kiểm định kỹ thuật theo đúng quy định và đủ điều kiện đế đưa vào sử dụng còn hiệu lực thì có được đánh giá là đáp ứng yêu cầu này không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 4 khoản 12) quy định việc lựa chọn nhà thầu phải thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 12 khoản 2) quy định trong hồ sơ mời thầu (HSMT) không được nêu bất cứ điều kiện nào hạn chế sự tham gia của nhà thầu nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Liên quan đến thiết bị thi công chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu, theo hướng dẫn tại Mẫu HSMT xây lắp ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, nhà thầu phải chứng minh khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu. Theo đó, trường hợp HSDT kê khai đủ số lượng thiết bị và các thiết bị này đáp ứng yêu cầu quy định trong HSMT (về chủng loại, kỹ thuật…), đồng thời nhà thầu có các tài liệu chứng minh thiết bị thuộc sở hữu của mình như giấy chứng nhận đăng kiểm đứng tên nhà thầu còn hiệu lực hoặc giấy chứng nhận đăng ký thiết bị để chứng minh khả năng huy động thiết bị thì được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nội dung này.