Sai tên gói thầu trong hợp đồng thuê thiết bị thi công cho gói thầu có được xem xét đáp ứng về thiết bị thi công

Ông Trần Minh ở Gia Lai có câu hỏi như sau:

Theo nội dung của HSYC quy định cho công trình A: Nhà thầu phải có 01 xe tải ≥ 1,5 tấn; 01 xe tải Ben ≥ 2,5 tấn. Thiết bị thi công xe tải phải thuộc sở hữu Nhà thầu hoặc có thể đi thuê. Trường hợp đị thuê phải có hợp đồng thuê thiết bị thuộc bên cho thuê để chứng minh năng lực.

Hồ sơ đề xuất của Nhà thầu có kê khại thiết bị thi công gồm: 01 xe tải ≥ 1,5 tấn; 01 xe tải Ben ≥ 2,5 tấn và hai loại thiết bị này nhà thầu kê khai là đi thuê. Tài liệu nhà thầu đính kèm theo Hồ sơ đề xuất để chứng minh đáp ứng theo HSYC là 02 Hợp đồng thuê xe ô tô vận chuyển với 02 loại xe trên đến thời điểm dự thầu còn hiệu lực. Nhưng nội dung trong hợp đồng thuê xe công việc phục vụ thi công là công trinh B (không phải công trình A đang dự thầu) và cả 02 công trình cùng ở 01 huyện.

Ông Minh muốn hỏi các thiết bị nói trên của Nhà thầu có được đánh giá đáp ứng yêu cầu?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu (HSMT), căn cứ vào HSDT đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 18 Chương IV Mẫu HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, nhà thầu chỉ được kê khai những thiết bị thi công chủ yếu đáp ứng yêu cầu đối với các thiết bị chính như đã nêu trong danh sách theo yêu cầu quy định tại điểm b Mục 2.2 Chương III- Tiêu chuẩn đánh giá HSDT mà có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian huy động trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Đối với trường hợp của ông Minh, việc đánh giá HSDT phải tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Trong trường hợp này, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu làm rõ khả năng huy động thiết bị, máy móc theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định sổ 63/2014/NĐ- CP.