Một thành viên liên danh cung cấp máy móc thiết bị cho cả liên danh tham gia đấu thầu

Một công ty chuẩn bị tham dự gói thầu xây lắp trong vai trò thành viên liên danh có câu hỏi như sau:

Công ty tôi liên danh với một công ty khác tham dự một gói thầu và ký thỏa thuận liên danh là 30-70 đã thỏa mãn được tất cả các điều kiện liên danh nhưng về phần máy móc, thiết bị phục vụ thi công nêu ở trong hồ sơ dự thầu, khi tham dự thầu 2 công ty chúng tôi chỉ đưa ra hóa đơn chứng từ của một công ty chứng minh đầy đủ phân thiết bị đó. Vậy xin hỏi việc cung cấp thiết bị cho liên danh như vậy có phù hợp?

Mô tả

Các chuyên gia của chúng tôi đã trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu liên danh được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu.

Do vậy, nếu hồ sơ mời thầu yêu cầu từng thành viên liên danh phải có năng lực thiết bị riêng thì việc một thành viên huy động toàn bộ thiết bị cho cả liên danh là không phù hợp.