Không được yêu cầu một thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu về hợp đồng tương tự

Một nhà thầu đang chuẩn bị HSDT cho gói thầu xây lắp có câu hỏi như sau:

Nhà thầu sau khi mua HSMT cho gói thầu xây lắp X nhận thấy có một số điểm khác biệt so với hướng dẫn tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III các mẫu HSMT ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với tiêu chí đánh giá Kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp đối với Nhà thầu liên danh cần tuân thủ yêu cầu: “Phải thỏa mãn yêu cầu (tương ứng với phần công việc đảm nhận).

Tuy nhiên, theo HSMT, trong bảng Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm, Mục số 4: Kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp có nêu: “Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ hoặc nhà thầu quản lý từ năm 2013 đến thời điểm đóng thầu (tính đến thời điểm đóng thầu): Có tối thiểu hợp đồng có tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm:

+ Tương tự về bản chất và độ phức tạp: Loại công trình: Giao thông, nông nghiệp và PTNT và cấp công trình cấp IV trở lên.

+ Tương tự về quy mô công việc: Có giá trị hợp đồng >50 tỷ đồng.

Các yêu cầu cần tuân thủ đối với Nhà thầu liên danh: ‘‘Phải có một thành viên liên danh thỏa mãn yêu cầu. Các thành viên còn lại tương ứng với phần công việc đảm nhận”.

Nhà thầu muốn hỏi yêu cầu như vậy có phù hợp với Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương III Mẫu HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu liên danh được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải đảm bảo từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá không đáp ứng yêu cầu.

Đối với tình huống này, việc lập, thẩm định phê duyệt hồ sơ mời thầu được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Theo đó, vì hồ sơ mời thầu quy định tiêu chí đánh giá về kinh nghiệm cụ thể trong quản lý thực hiện hợp đồng xây lắp đối với nhà thầu liên danh là “phải có 01 thành trong liên danh thỏa mãn (đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự như đối với nhà thầu độc lập), các thành viên còn lại tương ứng với phần công việc đảm nhận” là không phù hợp với hướng dẫn nêu trên, có thể dẫn đến làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!