Toàn bộ nhân sự theo yêu cầu của HSMT chỉ do một thành viên liên danh cung cấp, thành viên còn lại không cung cấp nhân sự nào có phù hợp?

Tình huống: Ban QLDA công trình giao thông tỉnh A gặp phải tình huống như sau:

Trong quá trình đấu thầu, thảo thuận liên danh A-B quy định, nhà thầu đứng đầu liên danh (A) thực hiện 70% giá trị gói thầu, nhà thầu thành viên liên danh (B) thực hiện 30% giá trị gói thầu.

HSMT quy định “Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu”. Tại mục yêu cầu về nhân sự chủ chốt trong hồ sơ mời thầu yêu cầu tối thiếu 20 công nhân kỹ thuật (Chuyên ngành phù họp).

Liên danh nhà thầu A-B đăng ký đủ số lượng 20 công nhân kỳ thuật, tuy nhiên toàn bộ sổ lượng công nhân đăng ký huy động đều thuộc sở hữu của nhà thầu đứng đầu liên danh (A), nhà thầu thành viên liên danh (B) không có một công nhân kỹ thuật nào. Trong thỏa thuận liên danh cũng như trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu A-B cũng không hề có tài liệu chứng minh hay thỏa thuận về việc sẽ huy động, điều động, luân chuyển nhân sự trong nội bộ thành viên liên danh để phục vụ gói thầu.

Câu hỏi: Liên danh A- B có đáp ứng về nhân sự hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại khoản 2.2 Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi tham dự thầu, nhà thầu phải chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Đối với tình huống này, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của bên mời thầu, tổ chuyên gia (Điều 75 và Điều 76 Luật đấu thầu). Theo đó, nếu nhân sự của nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì được đánh giá là “đạt” đối với nội dung này mà không phụ thuộc vào việc nhân sự của nhà thầu đề xuất thuộc quyền quản lý của thành viên nào trong liên danh.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!