Đánh giá hợp đồng tương tự đối với nhà thầu liên danh và tỷ lệ tham gia của thành viên đứng đầu nhỏ hơn thành viên khác trong liên danh

Một nhà thầu liên danh tham dự gói thầu xây lắp có câu hỏi như sau:

Theo quy định của hồ sơ mời thầu về hợp đồng tương tự như sau: số lượng tối thiểu một hợp đồng tương tự có giá trị bằng hoặc lớn hơn 60 tỷ mà Nhà thầu đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là Nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh); Cụm từ hoàn thành phần lớn được Bên mời thầu chú thích nghĩa là hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng. Nếu Nhà thầu tham dự thầu là Nhà thầu Liên danh thì từng thành viên Liên danh phải thỏa mãn yêu cầu của tiêu chí này (tương ứng với phần công việc đảm nhận) và tổng các thành viên trong Liên danh phải thỏa mãn yêu cầu.

Nhà thầu liên danh chứng minh năng lực của mình như sau:

– Thành viên đứng đầu Liên danh (đảm nhận 30% giá trị khối lượng công việc của Gói thầu) chứng minh bằng 01 hợp đồng tương tự có giá trị > 60 tỷ đã hoàn thành 30% công việc (tương ứng với 20 tỷ).

– Thành viên còn lại trong Liên danh (đảm nhận 70% khối lượng công việc của Gói thầu) chứng minh bằng 01 hợp đồng tương tự có giá trị > 60 tỷ đã hoàn thành.

Nhà thầu muốn hỏi việc một thành viên Liên danh chứng minh bằng 01 họp đồng như trên có được xem là đạt yêu cầu của HSMT hay không? hay thành viên Liên danh cũng phải chứng minh 01 hợp đồng tương tự đã hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc mặc dù thành viên đứng đầu Liên danh đã đáp ứng đủ tiêu chí. Ngoài ra, việc thành viên đứng đầu Liên danh đảm nhận 30% khối lượng công việc của Gói thầu có được xem là đúng quy định hay không? hay Thành viên đứng đầu Liên danh thì phải đảm nhận khối lượng lớn hơn các thành viên khác trong Liên danh?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu đế bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại các Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 và Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải có kinh nghiệm thực hiện một số hợp đồng tương tự với hợp đồng đang xét. Trong đó, đối với thành viên liên danh thì phải có kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương ứng với phần việc đảm nhận trong liên danh. Ngoài ra, hoàn thành được hiểu là hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng.

Đối với tình huống này, theo hồ sơ dự thầu, nhà thầu phân công thành viên đứng đầu liên danh thực hiện 30% khối lượng công việc, thành viên còn lại thực hiện 70% khối lượng công việc. Do vậy, thành viên đứng đầu liên danh phải chứng minh có kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương ứng với 30% giá trị hợp đồng đang xét. Tương tự, thành viên còn lại trong liên danh phải chứng minh có kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương ứng với 70% giá trị hợp đồng đang xét. Trường hợp các thành viên liên danh chứng minh được là đã hoàn thành, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư phần công việc có khối lượng, tính chất tương tự với phần công việc sẽ đảm nhận trong liên danh thì nhà thầu liên danh được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về nội dung kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự. Ngoài ra, pháp luật đấu thầu không quy định cụ thể thành viên đứng đầu liên danh phải đảm nhận nhiều công việc hơn thành viên còn lại trong liên danh.

Đáp án trên có thể không còn chính xác do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!