Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Trường A là đơn vị sự nghiệp trực thuộc ngân hàng B, hoạt động theo loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Hiện nay, Trường A đang triển khai một số chương trình đào tạo và phải thuê giảng viên. Trong quá trình thực hiện, Trường A còn vướng mắc một số thủ tục lựa chọn giảng viên cho các khóa đào tạo, vì vậy, Trường A xin ý kiến tư vấn nội dung sau: Việc thuê giảng viên cho các chương trình đào tạo của Trường A sử dụng 100% nguồn kinh phí của ngân hàng A được hạch toán vào chi phí có được trực tiếp ký hợp đồng lựa chọn giảng viên hay bắt buộc phải thực hiện đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và các văn bản pháp luật về đấu thầu?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Tại Khoản 2 Điều 3 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định trường hợp lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Đối với trường hợp này, nếu Ngân hàng B là doanh nghiệp nhà nước thì việc lựa chọn giảng viên sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên của Ngân hàng B được thực hiện theo quy định nêu trên.