Xử lý như thế nào với trường hợp đàm phán với nhà thầu thứ nhất không thành công và hiệu lực của E-HSDT của các nhà thầu tiếp theo đã hết;

Ban QLDA A xin hỏi tình huống như sau:

Trên cơ sở báo cáo đánh giá E-HSDT của tổ chức tư vấn lựa chọn nhà thầu, Ban QLDA đã tiến hành thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng thứ nhất theo quy định, tuy nhiên việc thương thảo hợp đồng không thành công. Căn cứ quy định tại Khoản 6, Điều 19, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Ban QLDA đã mời nhà thầu xếp thứ 2 vào đàm phán hợp đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thương thảo hợp đồng, Ban QLDA mới biết E-HSDT của nhà thầu thứ 2 đã hết hiệu lực;

Đối với tình huống này, chúng tôi phải xử lý thế nào?

Mô tả

Sau khi xem xét, chuyên gia của chúng tôi xin trả lời như sau:

Đối với gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 01/01/2024, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Đấu thầu năm 2013, một trong các điều kiện ký kết hợp đồng là tại thời điểm ký kết, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.

Đối với câu hỏi của Quý Ban việc ký kết hợp đồng phải tuân thủ theo quy định nêu trên. Do đến thời điểm hiện tại, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn đã hết hiệu lực nên đây là tình huống phát sinh trong đấu thầu, theo đó bên mời thầu chịu trách nhiệm xem xét, xử lý tình huống trong đấu thầu theo quy định tại Điều 86 Luật Đấu thầu năm 2013. Trong mọi trường hợp, tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Bên cạnh đó, khoản 19 Điều 131 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định về xử lý tình huống đối với trường hợp nhà thầu trúng thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu trúng thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính (Nghị định có hiệu lực từ ngày 27/02/2024).

Trên đây là giải đáp của chúng tôi cho tình huống trên. Nếu bạn có vấn đề gì cần giải đáp, vui lòng gia nhập vào cộng đồng của chúng tôi, chúng ta cùng thảo luận nhé; Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!