Nộp báo giá trực tiếp có được chấp nhận đối với hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng

Căn cứ Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Bên mời thầu X đã tổ chức thông báo mời chào giá cho gói thầu mua sắm hàng hóa thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Đến thời điểm đóng thầu, Bên mời thầu đã nhận được 01 hồ sơ báo giá nộp trực tuyến trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và 02 hồ sơ báo giá nộp trực tiếp. Trong đó, có nhà thầu đã tham dự đấu thầu trực tuyến nhung không thành công do lỗi kỹ thuật của hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Xét theo quy định về đấu thầu qua mạng, nhà thầu chỉ được phép dự thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với đấu thầu điện tử. Tuy nhiên, tại Mục 6 – Nộp, tiếp nhận, đánh giá báo giá của Bản yêu cầu báo giá quy định nhà thầu nộp báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, thư điện tử hoặc fax, do vậy Bên mời thầu đã tiếp nhận các hồ sơ nộp trực tiếp. Bên mời thầu nhận thấy đây là một tình huống trong đấu thầu phát sinh do sự không tương thích giữa mẫu hồ sơ yêu cầu và quy trình đấu thầu điện tử của hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn và mong muốn được hướng dẫn thực hiện.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định khoản 1 Điều 13 của Thông tư số 04/2017/TT- BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT khi tham gia lựa chọn nhà thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên danh (đại diện liên danh) hoặc thành viên được phân công trong thỏa thuận liên danh nộp E-HSDT.

Tuy nhiên, xét theo quy định cụ thể bản yêu cầu báo giá của gói thầu này thì nhà thầu được phép nộp báo giá trực tiếp đến địa chỉ của bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu theo quy định. Do đó, để tăng tính cạnh tranh và công bằng đối với gói thầu này, đây có thể coi là tình huống trong đấu thầu phát sinh ngoài quy định tại Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chủ đầu tư có thể xem xét, quyết định trên cơ sở đảm báo các mục tiêu của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo hướng tiếp tục đánh giá báo giá của các nhà thầu này.

Đáp án trên có thể cần phải hiệu chỉnh do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!