Có được phép nêu lý do các nhà thầu không đạt yêu cầu trong văn bản mời nhà thầu thương thảo hợp đồng trong chào hàng cạnh tranh

Một bên mời thầu đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường với phương thức 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ có câu hỏi như sau:

Sau khi đánh giá các hồ sơ đề xuất của các nhà thầu tham gia dự thầu, bên mời thầu đã tiến hành gửi công văn mời nhà thầu có HSĐX chào hàng hợp lệ, đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm, yêu cầu về kỹ thuật có giá dự thầu thấp nhất sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh các sai lệch và không vượt giá gói thầu đến thương thảo hợp đồng. Văn bản trên cũng đồng thời gửi đến Chủ đầu tư và các nhà thầu có hồ sơ dự thầu không đáp ứng phần tư cách hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật được biết lý do các nhà thầu không đáp ứng.

Với việc thông báo mời nhà thầu đến thương thảo họp đồng, một cơ quan kiểm tra đã nhận xét, đánh giá: Công văn này có các nội dung Vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu quy định tại điểm b khoản 7 điểu 89 Luật Đấu thấu số 43/2013/QH13 “Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu thông tin … ”. 

Bên mời thầu muốn hỏi việc kết luận như vậy có phù hợp với quy định của pháp luật.

Mô tả

Trả lời câu hỏi này, chuyên gia của chúng tôi cho rằng:

Căn cứ quy định tại Điều 58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường được quy định như sau: sau khi đánh giá và so sánh giá chào của hồ sơ đề xuất (HSĐX), nhà thầu có HSĐX đáp ứng về kỹ thuật và có giá chào thấp nhất (nhà thầu xếp thứ nhất) được mời vào thương thảo hợp đồng. Các bước thực hiện tiếp theo là trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, thông tin tóm tắt về lý do của từng nhà thầu không được lựa chọn được thế hiện tại văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mà không phải văn bản mời nhà thầu xếp thứ nhất đến thương thảo hợp đồng (tại thời điểm thương thảo họp đồng chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu).

Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Rất vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!