Chưa nộp phí duy trì mạng đấu thầu có đủ tư cách hợp lệ tham gia dự thầu không?

Độc giả ở Ninh Bình có câu hỏi: Sau thời điểm đóng thầu mà nhà thầu chưa nộp phí duy trì hoặc phí tham gia Hệ thống và tài khoản không có hiệu lực như thông báo của Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, thì nhà thầu có được coi là không đủ tư cách hợp lệ tham gia dự thầu không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Luật đấu thầu quy định một trong những điều kiện về tư cách hợp lệ mà nhà thầu phải đáp ứng là đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Nhà thầu, nhà đầu tư phải đăng ký tham gia Hệ thống và được phê duyệt theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này trước khi xét duyệt trúng thầu đ bo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu. Trường hợp trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phát hiện nhà thầu, nhà đu tư chưa đăng ký tham gia Hệ thống thì bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu, nhà đầu tư hoàn thành việc đăng ký theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này.

Như vậy, đối với trường hợp này, nếu trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phát hiện nhà thầu chưa nộp phí duy trì Hệ thống thì bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu hoàn thành việc này trước khi xét duyệt trúng thầu đ bo đảm tư cách hợp lệ.