Thay đổi tư cách từ độc lập sang liên danh trong đấu thầu qua mạng thì phải thực hiện như thế nào?

Chị hoa ở Quảng Trị hỏi: Khi tham dự gói thầu đấu thầu qua mạng, trường hợp nhà thầu cần thay đổi tư cách từ độc lập sang liên danh thì phải thực hiện như thế nào?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Để thay đổi tư cách từ độc lập sang liên danh, các nhà thầu lập bản thỏa thuận liên danh và gửi văn bản thay đổi tư cách tham dự thầu và văn bản thỏa thuận liên danh bằng văn bản giấy cho bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu đồng thời gửi bản Scan thỏa thuận liên danh khi dự thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đối với hình thức đấu thầu qua mạng, các nhà thầu tham gia liên danh phải cử ra một nhà thầu đại diện để đăng ký chứng thư số và dự thầu qua mạng. Trường hợp nhà thầu liên danh trúng thầu, bên mời thầu công bố kết quả đấu thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia kèm theo bản scan thỏa thuận liên danh của nhà thầu đã nộp để làm rõ thông tin về nhà thầu liên danh.