Có áp dụng quy định nhà thầu phải đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với hình thức chỉ định thầu rút gọn hay không?

Bà Võ Thị Mỹ Lan ở Quảng Bình có câu hỏi như sau:

Tôi xin hỏi: trong chỉ định thầu rút gọn, đấu thầu rộng rãi và các hình thức lựa chọn nhà thầu khác có bắt buộc phải có điều kiện: “Nhà thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu của cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động đấu thầu không? Cần truy cập trang web nào để kiểm tra cơ sở dữ liệu về nhà thầu và để biết nhà thầu đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chưa?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại điếm d khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu, một trong những điều kiện về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham dự thầu là đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống).

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT: Nhà thầu, nhà đầu tư phải đăng ký tham gia Hệ thống và được phê duyệt theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này trước khi xét duyệt trúng thầu đ bo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu. Trường hợp trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phát hiện nhà thầu, nhà đu tư chưa đăng ký tham gia Hệ thống thì bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu, nhà đầu tư hoàn thành việc đăng ký theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này.

Theo đó, để tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật đấu thầu thì Nhà thầu phải đăng ký tham gia Hệ thống và được phê duyệt trước khi xét trúng thầu.

Riêng đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng), theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính, nhà thầu được chỉ định thầu không bắt buộc phải có tên trong cơ sở dữ liệu nhà thầu.