Thành viên liên danh chưa đăng ký tên trên mạng đấu thầu quốc gia có hợp lệ theo quy định của Luật Đấu thầu không?

Ban Quản lý dự án A có câu hỏi như sau: Theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 tại khoản 1 Điều 5 về các điều kiện đế đảm bảo tư cách hợp lệ của nhà thầu khi tham gia dự thầu trong đó có quy định “Đã đãng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”, đồng thời tại khoản 3 Điều 5 quy định “Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc ỉập hoặc liên danh”.

Như vậy, nếu nhà thầu dự thầu là liên danh thì các thành viên phải tuân thủ theo quy định tại khoản 3 Điều 5, là phải có tư cách hợp lệ quy định tại khoản 1 Điều 5. Trường hợp một trong các thành viên nhà thầu liên danh chưa đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 thì được xem là không đảm bảo tư cách hợp lệ. Điều này có phù hợp với quy định của pháp luật không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 5 khoản 1 điểm d) quy định một trong các điều kiện để nhà thầu có tư cách hợp lệ là đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống).

Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Nhà thầu, nhà đầu tư phải đăng ký tham gia Hệ thống và được phê duyệt theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này trước khi xét duyệt trúng thầu đ bo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu. Trường hợp trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phát hiện nhà thầu, nhà đu tư chưa đăng ký tham gia Hệ thống thì bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu, nhà đầu tư hoàn thành việc đăng ký theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Thông tư này.

Hệ thống chưa có quy định, quy trình đăng ký đối với nhà thầu liên danh nên đối với trường hợp của Quý Ban, nếu một thành viên trong liên danh đã đăng ký trên Hệ thống trước thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc đáp ứng về tư cách hợp lệ theo quy định nêu trên và thành viên liên danh còn lại chưa đăng ký trên Hệ thống sau thời điểm đóng thầu thì để tăng số lượng nhà thầu, bảo đảm mục tiêu của công tác đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, có thể coi đây là tình huống trong đấu thầu phát sinh theo quy định tại khoản 15 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Theo đó, chủ đầu tư xem xét, quyết định xử lý tình huống theo hướng tiếp tục đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu liên danh này nhưng yêu cầu thành viên liên danh còn lại hoàn thành thủ tục đăng ký trên Hệ thông trước khi xét duyệt trúng thầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!