Có đánh giá là không hợp lệ khi nhà thầu sử dụng mẫu đơn dự thầu cho phương thức 1 túi hồ sơ để tham gia đấu thầu theo phương thức 02 túi hồ sơ

Một công ty tư vấn đấu thầu có tình huống như sau:

Tại lễ mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT), đơn vị tư vấn đấu thầu nhận thấy không có đơn dự thầu Công ty A trong túi HSĐXKT theo quy định trong HSMT. Chủ đầu lư yêu cầu nhà thầu có ý kiến vấn đề nêu trên. Đại diện nhà thầu tham dự lễ mở thầu cho biết đơn dự thầu của nhà thầu đóng chung trong túi HSĐXTC. Qua trao đổi giữa Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn và đại diện các nhà thầu tham dự buổi lề mở thầu, các bên cho phép đại diện nhà thầu A tự mở HSĐXTC của mình để lấy đơn dự thầu cho tư vấn đấu thầu kiểm tra các thông tin về thời gian thực hiện hợp đồng, thời gian có hiệu lực của HSDT và sau đó niêm phong lại HSĐXTC. Tư vấn đấu thầu nhận thấy đơn dự thầu của nhà thầu thực hiện theo mẫu của phương thức một giai doạn-một túi hồ sơ, trong đó thể hiện đầy dủ thời gian thực hiện gói thầu, giá trị dự thầu, thời gian có hiệu lực cùa HSDT. Đơn vị tư vấn đấu thầu kiểm tra và dọc các thông tin trên (trừ giá trị dự thầu). Sau đó, dưới sự chứng kiến cua các bên tham dự lễ mở thầu. HSĐXTC cùa nhà thầu được niêm phong lại. Các thông tin trên được ghi nhận lại trong biên bản mở thầu HSĐXKT (Biên bản ghi rõ: Túi HSĐXKT không có Đơn dự thầu, các thông tin ghi theo Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC).

Công ty tư vấn muốn hỏi chuyên gia nên đánh giá thế nào với trường hợp nói trên?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT và các yêu cầu khác trong HSMT, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ HSDT của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 28 khoản 2 điểm b) quy định một trong các điều kiện đánh giá tính hợp lệ của HSDT là có đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; trong đơn dự thầu, nhà thầu phải nêu rõ tiến độ thực hiện gói thầu phù hợp với đề xuất về kỹ thuật. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh.

Đối với trường hợp này, việc đánh giá HSDT phải tuân thủ quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Theo đó, trường hợp nhà thầu không thực hiện 2 đơn dự thầu riêng rẽ (đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính) mà chỉ nộp một đơn dự thầu (theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ) thì nhà thầu phải chịu bất lợi do không tuân thủ đúng chỉ dẫn trong HSMT như lộ giá dự thầu… Tuy nhiên, trong trường hợp này, nếu đơn dự thầu của nhà thầu đáp ứng yêu cầu tại điểm b khoản 2 Điều 28 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP nêu trên thì đơn dự thầu vẫn được coi là hợp lệ khi đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!