Nhà thầu có bị loại vì trong Đơn dự thầu ghi nhầm kính gửi Bên mời thầu thành kính gửi Chủ đầu tư?

Chúng tôi là Ban QLDA đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh X (đơn vị A), có ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư (đơn vị B) để làm bên mời thầu, lập HSMT và đánh giá HSDT một gói thầu phi tư vấn. Trong quá trình đánh giá HSDT của các nhà thầu có 1 công ty ghi trong đơn dự thầu là kính gửi đơn vị B (chủ đầu tư) chứ không kính gửi đơn vị A (bên mời thầu). Vậy xin hỏi, việc ghi sai tên Bên mời thầu (từ chủ thể A sang chỉ thể B) vậy thì chúng tôi đánh giá HSDT như thế nào? Có loại bỏ HSDT này được không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 18 khoản 2 điểm b) quy định một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh;

Theo đó, việc đơn dự thầu của nhà thầu ghi nhầm tên của bên mời thầu thành tên của chủ đầu tư là không phù hợp với yêu cầu của Hồ sơ mời thầu nhưng đây không phải là sai sót nghiêm trọng, không phải là lý do để loại bỏ nhà thầu. Trong trường hợp này, nếu các nội dung khác trong đơn dự thầu nhà thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu được tiếp tục xem xét, đánh giá. Tuy nhiên, bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu có văn bản đính chính lại thông tin đã ghi nhầm trong đơn dự thầu.