Đơn dự thầu có hợp lệ khi thiếu tên thành viên liên danh

Ông Trần Minh Hoàng ở Quảng Bình có câu hỏi như sau:

Trong quá trình xem xét đánh giá HSDT của một nhà thầu Liên danh A và B có xảy ra tình huống. Theo thỏa thuận liên danh được ký kết giữa Công ty A và Công ty B thì Công ty A là thành viên đứng đầu liên danh có trách nhiệm ký đơn dự thầu và sử dụng dấu của Công ty A là con dấu của Liên danh.

Theo thỏa thuận Liên danh tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu là: “Liên danh Công ty A và Công ty B” và các thành viên cam kết không đơn vị nào tự ý tham gia độc lập hoặc liên danh với nhà thầu khác để tham gia gói thầu này.

Trong đơn dự thầu của Liên danh nói trên, phần tiêu đề ghi là “liên danh Công ty A – Công ty B”, phần ký tên ghi là “đại diện hợp pháp của liên danh nhà thầu – Công ty A” nhưng phần nội dung lại ghi thành: “Chúng tôi, Công ty A cam kết thực hiện gói thầu….”

Hỏi trong trường hợp nói trên, đơn dự thầu của nhà thầu có được đánh giá là hợp lệ?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 4 khoản 35) quy định nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nểu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh.

Theo thông tin cung cấp, liên danh Công ty A – Công ty B phân công thành viên Công ty A ký đơn dự thầu. Tuy nhiên, tại đơn dự thầu do Công ty A thay mặt liên danh nhà thầu ký theo phân công trong thỏa thuận liên danh, phần tiêu đề ghi là “liên danh Công ty A – Công ty B”, phần ký tên ghi là “đại diện hợp pháp của liên danh nhà thầu – Công ty A” nhưng phần nội dung trong đơn dự thầu chỉ có tên Công ty A (thiếu tên thành viên còn lại của liên danh là Công ty B). Trường hợp này được coi là tình huống trong đấu thầu phát sinh tại khoản 15 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Theo quy định tại Điều 86 Luật đấu thầu, việc xử lý tình huống trong đấu thầu thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và phải trên cơ sở cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.