Không nêu tên số tiền cụ thể trong đơn dự thầu có hợp lệ

Một bên mời thầu đang đánh giá hồ sơ chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa có tình huống như sau:

Nhà thầu A trong đơn dự thầu không nêu số tiền bằng số, bằng chữ khi chào thầu mà chỉ nêu nội dung “… cam kết thực hiện gói thầu X theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu vói, tổng số tiền là: cùng với biểu giá kèm theo”.

Gói thầu nói trên được thực hiện theo Mẫu số 04 – Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa (ban hành theo Thông tư số 11/2015/TT- BKHĐT ngàỵ 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư), theo tiêu chí đánh giá tính hợp lệ hồ sơ đề xuất và theo biểu mẫu số 01 – Đơn chào hàng trong HSYC có quy định: “Giá chào ghi trong đơn chào hàng phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá chào hàng ghi trong biểu giá tổng họp, không đề xuất các giá chào khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư”

Hỏi trong trường hợp nói trên, đơn chào hàng của nhà thầu có được đánh giá là hợp lệ?

Mô tả

Trả lời vấn đề nói trên, chuyên gia của chúng tôi cho rằng:

Theo hướng dẫn tại điểm d khoản 1.2 Mục 1 Chương II Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất là giá chào ghi trong đơn chào hàng phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với bảng tổng hợp giá chào, không đề xuất các giá chào khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.

Do vậy, bên mời thầu đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Trường hợp trong đơn chào hàng của nhà thầu ghi “cam kết thực hiện theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền là: cùng với biểu giá kèm theo ” và biểu giá chào của nhà thầu được gửi đến bên mời thầu vào trước thời điểm đóng thầu trong đó có ghi cụ thể giá chào của nhà thầu thì đơn chào hàng của nhà thầu được tiếp tục xem xét, đánh giá.

Pháp luật về đấu thầu đã có sự điều chỉnh. Chúng tôi vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận! 

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!