Đơn dự thầu chỉ ghi tên thành viên đứng đầu liên danh thì xử lý thế nào?

Tình huống: Chúng tôi đang tổ chức đấu thầu một gói thầu thi công công trình giao thông theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế một giai đoạn hai túi hồ sơ. Trong quá trình kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ Hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) của một nhà thầu A, Tổ chuyên gia (TCG) nhận thấy HSĐXKT của nhà thầu A có thỏa thuận liên danh giữa nhà thầu A và nhà thầu B trong đó thống nhất tên là “Liên danh A và B” đồng thời có phân chia phạm vi công việc, tỷ lệ thực hiện công việc của nhà thầu A, B. Tuy nhiên, đơn dự thầu của Nhà thầu này chỉ nêu tên nhà thầu tham dự thầu là “Nhà thầu A” mà không phải là nhà thầu “Liên danh A và B”.

Hỏi: Với tình huống này, Tổ chuyên gia phải xử lý như thế nào để phù hợp quy định của pháp luật.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 4 khoản 35) quy định nhà thầu chính là nhà thầu chịu trách nhiệm tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà thầu chính có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của nhà thầu liên danh.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 28 khoản 2 điểm b) quy định một trong những nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất kỹ thuật là có đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về kỹ thuật được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; trong đơn dự thầu, nhà thầu phải nêu rõ tiến độ thực hiện gói thầu phù hợp với đề xuất về kỹ thuật. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm trong văn bản thỏa thuận liên danh.

Đối với tình huống này, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên. Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách nhà thầu liên danh và trong thỏa thuận liên danh thống nhất tên nhà thầu là “Liên danh A và B” thì trong đơn dự thầu của nhà thầu phải do Liên danh A và B đứng tên tham dự thầu. Theo đó, việc đơn dự thầu của nhà thầu Liên danh A và B do “thành viên A” đứng tên tham dự thầu là không phù hợp, không bảo đảm được trách nhiệm của nhà thầu liên danh đối với những cam kết nêu trong đơn dự thầu.

Tuy nhiên, đơn dự thầu là tài liệu quan trọng của hồ sơ dự thầu và việc đánh giá hồ sơ dự thầu (nhà thầu tham dự thầu với tư cách độc lập hay liên danh) phải căn cứ vào tuyên bố của nhà thầu ghi trong đơn dự thầu. Theo đó, trường hợp tên nhà thầu ghi trong đơn dự thầu là “thành viên A” thì việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện trên cơ sở năng lực và kinh nghiệm của “thành viên A” kê khai trong hồ sơ dự thầu.

Đáp án trên có thể cần phải hiệu chỉnh do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!