Đánh giá hồ sơ đề xuất có bắt buộc phải thành lập tổ chuyên gia không?

Ông Nguyễn Xuân Sáng (Hà Nội): Xin hỏi chuyên gia, đối với gói thầu chào hàng cạnh tranh (xây lắp, hàng hóa) đã thành lập Ban quản lý dự án có năng lực đánh giá hồ sơ đề xuất thì có nhất thiết phải thành lập Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất không? Hiện, báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất hình thức này áp dụng theo Mẫu số 1 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT hay có văn bản nào khác không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Khoản 2, Điều 76 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, một trong các trách nhiệm của tổ chuyên gia là đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo đúng yêu cầu. Theo đó, khi đánh giá hồ sơ đề xuất phải tiến hành thành lập tổ chuyên gia.

Việc lập báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.