Đơn vị nào thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu trong trường hợp thuê tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu

Một công ty tư vấn đấu thầu có câu hỏi cho chuyên gia chúng tôi như sau:

Theo quy định tại Điều 75 của Luật đấu thầu 2013 thì một trong các trách nhiệm của bên mời thầu là thành lập tổ chuyên gia đấu thầu. Tuy nhiên, hiện nay công ty chúng tôi đang tư vấn cho một chủ đầu tư, trong đó chủ đầu tư cũng là bên mời

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Khoản 43, Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 quy định tổ chuyên gia gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập để đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, trường hợp thuê tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu thì tổ chuyên gia do đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!