Đơn vị nào thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu trong trường hợp thuê tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu

Một công ty tư vấn đấu thầu có câu hỏi cho chuyên gia chúng tôi như sau:

Theo quy định tại Điều 75 của Luật đấu thầu 2013 thì một trong các trách nhiệm của bên mời thầu là thành lập tổ chuyên gia đấu thầu. Tuy nhiên, hiện nay công ty chúng tôi đang tư vấn cho một chủ đầu tư, trong đó chủ đầu tư cũng là bên mời

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Khoản 43, Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 quy định tổ chuyên gia gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập để đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, trường hợp thuê tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu thì tổ chuyên gia do đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập.