Xử lý đối với kết quả đánh giá của các thành viên TCGĐT khác nhau

Ông Nguyễn Như Tuấn ở Tp. Thanh Hóa có câu hỏi như sau:

Hiện nay đơn vị ông đang tổ chức đấu thầu một gói thầu chào hàng cạnh tranh về thi công xây dựng và thiết bị công trình. Để đánh giá Hồ sơ đề xuất các nhà thầu, công ty của ông đã thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gồm 05 người. Trong quá trình đánh giá Hồ sơ đề xuất, có 04 người cùng đánh giá nội dung đề xuất kỹ thuật của một nhà thầu không đáp ứng yêu cầu còn 01 người đánh giá nội dung đề xuất kỹ thuật của nhà thầu đó đáp ứng yêu cầu. Hỏi người còn lại có phải đánh giá tiếp phần giá chào (hiệu chỉnh, sửa lồi …) đối với nhà thầu được cho là không đáp ứng ở bước kỹ thuật hay không? Kết quả cuối cùng được xem xét như thế nào?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì thành viên tổ chuyên gia thực hiện công việc theo quy chế làm việc do tổ trưởng tổ chuyên gia ban hành. Do đó, thành viên còn lại cần thực hiện việc đánh giá theo phân công nhiệm vụ. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thì sẽ không được xem xét, đánh giá về tài chính.

Trong quy chế làm việc của tổ chuyên gia đấu thầu cần quy định rõ việc xử lý đối với các trường hợp thành viên có ý kiến đánh giá khác nhau. Theo đó, kết quả đánh giá sẽ căn cứ vào quy chế làm việc của tổ chuyên gia với mục tiêu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.