Đơn vị tư vấn đấu thầu thay mặt chủ đầu tư để thực hiện toàn bộ công việc của bên mời thầu

Một chủ đầu tư lần đầu tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu cho một dự án. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm nên đang muốn tìm đơn vị tư vấn để hỗ trợ cho mình về công tác lựa chọn nhà thầu.

Đơn vị chủ đầu tư muốn được tư vấn việc có được phép ký hợp đồng với tư vấn đấu thầu để giao cho đơn vị tư vấn thực hiện toàn bộ các trách nhiệm của bên mời thầu cũng như hỗ trợ cho chủ đầu tư trong quá trình quản lý thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật chuyên ngành hay chủ đầu tư chỉ được phép ký hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu làm một vài công việc của bên mòi thầu như: lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu còn các công việc khác thì chủ đầu tư, bên mời thầu phải thực hiện.

Mô tả

Chuyên gia chúng tôi đã trả lời chủ đầu tư trên như sau:

Luật đấu thầu (Điều 4 khoản 3) quy định bên mời thầu là cơ quan, tổ chức có chuyên môn và năng lực để thực hiện các hoạt động đấu thầu. Bên mời thầu có thể là chủ đầu tư (chủ đầu tư trực tiếp làm bên mời thầu) hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập hoặc lựa chọn (lựa chọn tư vấn đấu thầu làm bên mời thầu).

Vì vậy, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu, chủ đầu tư có thể lựa chọn tư vấn đấu thầu để thực hiện một, một số hoặc toàn bộ trách nhiệm của bên mời thầu quy định tại Điều 75 Luật đấu thầu. Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải bảo đảm tư vấn đấu thầu có chuyên môn, năng lực phù hợp theo quy định (có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, năng lực, chuyên môn, ngoại ngữ…) để thực hiện các nhiệm vụ của bên mời thầu theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư.

Do vậy, chủ đầu tư có thể ký hợp đồng với tư vấn đấu thầu để thực hiện toàn bộ trách nhiệm của bên mời thầu theo quy định.

Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Rất vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!