Tổ chuyên gia do Tư vấn đấu thầu hay Bên mời thầu ra quyết định thành lập?

Chúng tôi vừa là chủ đầu tư và cũng là Bên mời thầu. Chúng tôi thuê Đơn vị tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT.

Xin hỏi chuyên gia: Vậy, tổ chuyển gia do đơn vị tư vấn hay Bên mời thầu ra quyết định thành lập?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổ chuyên gia do bên mời thầu hoặc đon vị tư vấn (trong trường hợp thuê tư vấn làm bên mời thầu) thành lập.

Đối với vấn này, trường hợp bên mời thầu thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thì đơn vị tư vấn có trách nhiệm thành lập tổ chuyên gia theo quy định nêu trên.