Không ghi thời gian bắt đầu có hiệu lực của HSDT có được đánh giá là hợp lệ

Một đơn vị tư vấn đấu thầu trong quá trình đánh giá HSDT có tình huống như sau:

Theo quy định của HSMT, hiệu lực của HSDT là 180 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu (đóng thầu ngày 06/10/2019). Tuy nhiên, trong Đơn dự thầu của một nhà thầu đệ trình thông tin về hiệu lực HSDT như sau: “Hiệu lực của HSDT là 180 ngày, kể từ ngày….tháng….năm 2019“. Đơn dự thầu này được ký ngày 05/10/2019.

Đơn vị tư vấn muốn hỏi trong trường hợp này, HSDT của nhà thầu có được đánh giá là hợp lệ.

 

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với vấn đề nêu trên, trường hợp HSMT quy định hiệu lực của HSDT là 180 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu (đóng thầu ngày 06/10/2019), trong Đơn dự thầu của nhà thầu ghi ngày ký đơn là 05/10/2019 và ghi hiệu lực của HSDT là 180 ngày, kể từ ngày….tháng….năm 2019 (không ghi ngày, tháng bắt đầu có hiệu lực) thì sẽ không đủ cơ sở để xác định thời gian có hiệu lực của HSDT của nhà thầu. Theo đó, trong trường hợp này, HSDT của nhà thầu được coi là không hợp lệ.