Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tính từ thời điểm mở thầu là không hợp lệ

Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp như sau:

Bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu một gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Hồ sơ mời thầu quy định hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực 120 ngày và thời điểm đóng thầu là 10 giờ ngày 9/7/2018.

Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ chuyên gia nhận thấy nhà thầu A chào thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu là 120 ngày, từ thời điểm mở thầu là 10 giờ 15 phút ngày 9/7/2018.

Hỏi: Trường hợp này, bên mời thầu có được gửi thông báo đề nghị nhà thầu A làm rõ hồ sơ dự thầu để hiệu chỉnh lại thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu được không?

Mô tả

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 42, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu và được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ mời thầu.

Điểm c, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong các điều kiện đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là hiệu lực của hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu.

Đối với vấn đề trên, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ quy định nêu trên.

Trường hợp hồ sơ mời thầu quy định thời điểm đóng thầu là 10 giờ ngày 09/7/2018, thời điểm mở thầu là 10 giờ 15 phút ngày 09/7/2018 thì việc hồ sơ dự thầu đề xuất hiệu lực của hồ sơ dự thầu là 120 ngày kể từ 10 giờ 15 phút (thời điểm mở thầu) được đánh giá là không hợp lệ.

Pháp luật về đấu thầu đã có sự điều chỉnh. Chúng tôi vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận! 

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!