Thời gian hiệu lực HSDT khác nhau trong các bản gốc HSDT

Công ty Thái Nam là đơn vị tư vấn đấu thầu. Trong quá trình tư vấn đấu thầu có gặp tình huống như sau:

Bên mời thầu X phát hành HSMT cho gói thầu về xây lắp có thời gian đóng thầu là ngày 01/10/2018. Tuy nhiên, do có ít nhà thầu tham gia nên được gia hạn thời gian đóng thầu thành 9 giờ ngày 10/10/2018. Đến thời điểm đóng thầu có 03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Theo yêu cầu của HSMT, thời gian có hiệu lực của HSDT là 180 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. Trong quá trình mở thầu, nhà thầu A có thông tin về hiệu lực HSDT như sau: HSDT có hiệu lực 180 ngày kể từ ngày 01/10/2018 và ngay sau lễ mở thầu nhà thầu A cũng có Văn bản gửi cho Bên mời thầu với nội dung là: Đơn dự thầu của chúng tôi đã có sự nhầm lần tại một số bộ hồ sơ đã nộp và xin điều chỉnh thành hiệu lực của HSDT là 180 ngày kể từ ngày 10/10/2018.

Qua kiểm tra sự thống nhất bản gốc và bản chụp, Công ty Thái Nam nhận thấy nhà thầu A đệ trình 07 bộ hồ sơ đều ký tươi đóng dấu đỏ giáp lai trong đó có 04 bộ HSDT ghi là hiệu lực HSDT là 180 ngày kể từ ngày 10/10/2018 và 03 bộ HSDT ghi hiệu lực là 180 ngày kể từ ngày 01/10/2018. Đồng thời bảo lãnh dự thầu của nhà thầu đều ghi rõ hiệu lực là 210 ngày kể từ ngày 10/10/2018 đáp ứng yêu cầu của HSMT.

Chúng tôi xin chuyên gia hướng dẫn đánh giá hiệu lực HSDT của trường hợp nói trên.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 18 khoản 2 điểm b và điểm c) quy định nội dung đánh giá tính hợp lệ của HSDT là có đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Hiệu lực của HSDT đáp ứng yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu.

Đối với vấn đề nêu trên, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của bên mời thầu, tổ chuyên gia (Điều 75 và Điều 76 Luật đấu thầu). Trường hợp hồ sơ mời thầu quy định thời gian hiệu lực của HSDT là 180 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu (đóng thầu vào 09h00’ ngày 10/10/2018) thì việc đơn dự thầu của nhà thầu ghi “thời gian có hiệu lực của HSDT là 180 ngày kể từ ngày 01/10/2018” được coi là không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Theo đó, trường hợp đơn dự thầu đóng kèm trong 07 bộ hồ sơ dự thầu (01 bản gốc và 06 bản chụp HSDT) của nhà thầu đều là bản được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu đỏ, giáp lai hoặc chỉ có duy nhất 01 bản đóng dấu đỏ (các bản đơn dự thầu còn lại là bản chụp) nhưng đều ghi thời gian có hiệu lực của hồ sơ đề xuất kỳ thuật là 180 ngày kể từ ngày 01/10/2018 thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ bị loại.

Tuy nhiên, do đơn dự thầu đóng kèm trong 07 bộ hồ sơ dự thầu (01 bản gốc và 06 bản chụp HSDT) của nhà thầu đều là bản được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu đỏ, giáp lai và nộp cho bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu, trong đó có 04/7 bản ghi thời gian hiệu lực HSDT là 180 ngày kể từ ngày 10/10/2018 (đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu); 03/07 bản đơn dự thầu ghi thời gian hiệu lực của HSDT là 180 ngày kể từ ngày 01/10/2018 (không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu). Bên cạnh đó, việc chủ đầu tư gia hạn thời điểm đóng thầu từ ngày 01/10/2018 sang ngày 10/10/2018 là một phần nguyên nhân khách quan dẫn đến việc sai sót trong đơn dự thầu thuộc 03/07 bộ hồ sơ dự thầu của nhà thầu. Vì vậy, trong trường họp này, để nhằm tăng số lượng nhà thầu, tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu, chủ đầu tư có thể coi đây là tình huống phát sinh trong đấu thầu theo quy định tại khoản 15 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và quyết định xử lý tình huống theo hướng tiếp tục xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu theo đơn dự thầu thuộc HSDT có nội dung “thời gian có hiệu lực của HSDT là 180 ngày kể từ ngày 10/10/2018”. Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư cần xin ý kiến người có thẩm quyền trước khi quyết định xử lý tình huống theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 86 Luật đấu thầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!