Trong trường hợp chỉ định nhà đầu tư, Nhà đầu tư đề xuất được mở Hồ sơ đề xuất sớm so với quy định của Hồ sơ yêu cầu có phù hợp?

Công ty chúng tôi đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất, chỉ có 01 nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển. Trong quá trình chỉ định thầu, trường hợp nhà đầu tư được đề nghị chỉ định không cần dùng hết thời gian tối thiểu được quy định trong hồ sơ yêu cầu mà nộp hồ sơ đề xuất trước thời điểm đóng thầu và nhà đầu tư có đề nghị tổ chức mở thầu trước thời điểm mở thầu quy định trong hồ sơ yêu cầu.

Xin hỏi chuyên gia: Chúng tôi xử lý tình huống này thế nào?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 30/2015/NĐ-CP (Điều 6 khoản 5) quy định thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất tối thiểu là 30 ngày, kể từ ngàỵ đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu cho đến ngày có thời điểm đóng thầu. Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ đề xuất trước thời điểm đóng thầu. Theo đó, đối với chỉ định nhà đầu tư, việc quy định mức thời gian tối thiểu là yêu cầu bắt buộc đối với bên mời thầu để nhà đầu tư được đề nghị chỉ định có đủ thời gian chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Đối với tình huống này, trường hợp nhà đầu tư được đề nghị chỉ định không cần dùng hết thời gian tối thiểu được quy định trong hồ sơ yêu cầu mà nộp hồ sơ đề xuất trước thời điểm đóng thầu và nhà đầu tư có đề nghị tổ chức mở thầu trước thời điểm mở thầu quy định trong hồ sơ yêu cầu thì đây được coi là tình huống phát sinh trong lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại khoản 8 Điều 87 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, bên mời thầu báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý tình huống theo hướng cho phép mở thầu sớm hơn thời gian quy định trong hồ sơ yêu cầu để rút ngắn thời gian đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư được đề nghị chỉ định.