Thẩm quyền gia hạn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu

Điểm g, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 12 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu như sau: “Thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm… Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án”.

Hiện nay chưa có văn bản pháp luật quy định cơ quan nào có thẩm quyền ra quyết định gia hạn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu. Hỏi: Vậy chủ đầu tư hay bên mời thầu có thẩm quyền gia hạn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu?

Mô tả

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a, Khoản 1, Điều 75 Luật Đấu thầu quy định một trong các trách nhiệm của bên mời thầu là chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Theo đó, việc yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu là một trong các công việc trong việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu. Do đó, bên mời thầu chịu trách nhiệm gia hạn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu.

Trường hợp cần thiết khi thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu được gia hạn ảnh hưởng đến hiệu lực của hồ sơ dự thầu và bảo đảm dự thầu thì bên mời thầu gửi văn bản yêu cầu nhà thầu gia hạn hiệu lực.

Pháp luật về đấu thầu đã có sự điều chỉnh. Chúng tôi vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận! 

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!