Có phải hủy thầu khi thời gian đánh giá HSDT vượt quá thời gian cho phép theo quy định.

Ông Trần Hoàng Nam ở Hòa Bình có câu hỏi như sau:

Theo quy định tại điểm g Điều 12 Luật đấu thầu năm 2013 thì thời gian đánh giá HSDT tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp cần thiết có thể kéo dài thời gian đánh giá HSDT, HSĐX nhưng không quá 20 ngày và phải đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Hiện nay, công ty ông Nam đã đánh giá HSDT hơn 65 ngày so với quy định nói trên do phải nhiều lần yêu cầu nhà thầu làm rõ HSDT.

Hỏi trong trường hợp nói trên thì có được gia hạn thời gian đánh giá HSDT hay phải hủy thầu?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước, 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu không bao gồm thời gian thẩm định, phế duyệt, kể cả thời gian thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Do đó, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thú quy định nêu trên. Tuy nhiên, việc thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu kéo dài hơn so với quy định không thuộc một trong các trường hợp hủy thầu theo quy định tại Điều 17 Luật đấu thầu.