Thư giảm giá trong đấu thầu qua mạng có hợp lệ và được chấp thuận

Công ty tư vấn X có câu hỏi như sau:

Công ty đã đệ trình HSDT qua mạng cho gói thầu xây dựng trường học. Công ty đã gặp khó khăn trong việc giảm giá thầu trực tiếp trong tổng giá trị dự thầu. Công ty muốn giảm thầu thì phải thực hiện thủ tục như thế nào? Do gói thầu xây lắp không thể giảm giá trực tiếp qua từng đơn giá đề xuất của từng định mức khối lượng mời thầu vì mỗi một định mức đều được chạy dự toán qua phần mềm, Hệ thống mạng đấu thầu không ghi nhận được giá giảm trực tiếp cũng như không thể giảm giá cho đơn giá đề xuất từng định mức nên đơn vị chúng tôi đã nộp đính kèm File Đơn giảm giá thầu cho gói thầu nói trên.

Như vậy, File đơn giảm giá của chúng tôi có hợp lệ và được chấp nhận. Trong trường hợp không được chấp nhận thì phải khắc phục và giải quyết thế nào?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại Mục 12.1 Chương I Mẫu HSMT xây lắp qua mạng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu (chưa bao gồm giảm giá), bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu. Hệ thống sẽ tự động trích xuất giá dự thầu từ Mẫu số 18 Chương IV vào đơn dự thầu. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giá trị giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong Bảng tổng hợp giá dự thầu.

Triển khai Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đẩu thầu về lựa chọn nhà thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ ngàỵ 01/3/2018, Cục Quản lý đấu thầu tiến hành nâng cấp các chức năng trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, do đó một số quy trình, giao diện trên Hệ thống bị thay đổi. Theo đó, đối với trường hợp của Quý Công ty, trong quá trình nâng cấp Hệ thống đã xảy ra sự cố khách quan dẫn đến không hiển thị mục giảm giá trên Hệ thống. Do đó, việc nhà thầu không thể thực hiện giảm giá trực tiếp trên Hệ thống mà đính kèm thư giảm giá bằng file mềm thì có thể coi đây là tình huống trong đấu thầu phát sinh theo quy định tại khoản 15 Điều 117 Nghị định sổ 63/2014/NĐ-CP. Theo đó, chủ đầu tư xem xét, quyết định xử lý tình huống theo hướng chấp thuận file giảm giá trong E- HSDT của nhà thầu để xem xét, đánh giá.