Xử lý thế nào khi nhà thầu đề xuất giá trị giảm giá và giá dự thầu sau giảm giá không thống nhất

Một Công ty tư vấn đấu thầu trong quá trình đánh giá HSDT có tình huống như sau:

Nhà thầu A có đệ trình thư giảm giá với thông tin trong thư giảm giá như sau:

Giá dự thầu đã ghi trong đơn dự thầu là: 7.933 triệu đồng.

Giảm giá so với giá dự thầu là: 85% x 7.933 triệu đồng = 6.743 triệu đồng.

Giá dự thầu xin điều chỉnh là: 6.743 triệu đồng.

Trong trường hợp này, giá trị giảm giá dự thầu được xác định là 6.743 triệu đồng hay 1.190 triệu đồng (7.933 triệu đồng – 6.743 triệu đồng = 1.190 triệu đồng) hoặc có cách xử lý khác.

Công ty muốn xin tư vấn của chuyên gia để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

 

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 30 khoản 2 điểm b) quy định đơn dự thầu hợp lệ là đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất về tài chính được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; giá dự thầu ghi trong đom dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.

Trường hợp việc lựa chọn giá dự thầu sau giảm giá (là 6,743 tỷ hoặc 1,19 tỷ) không làm thay đổi thứ tự xếp hạng của nhà thầu thì chủ đầu tư coi đây là sai sót không cơ bản và xử lý theo hướng mang lại lợi ích kinh tế cho gói thầu, đồng thời xử lý tình huống trong trường hợp nhà thầu chào giá thấp bất thường (giảm 85%) theo quy định tại khoản 9 Điều 117 Nghị định sổ 63/2014/NĐ-CP.

Trường hợp chủ đầu tư xử lý theo hướng mang lại lợi ích kinh tế cho gói thầu nhưng thứ tự xếp hạng của nhà thầu bị thay đổi, gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh của nhà thầu khác thì coi đây là có sự sai khác cơ bản và HSDT của nhà thầu sẽ bị loại theo quy định nêu trên.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!