Biên bản thương thảo hợp đồng có phải là tài liệu bắt buộc trong hồ sơ trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Một độc giả có câu hỏi trên trang thông tin điện tử Chính phủ như sau:

Theo điểm a khoản 4 điều 106 Nghị định 63 thì hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu có Biên bản thương thảo hợp đồng nhưng trong các điều kiện để được xem xét đề nghị trúng thầu tại khoản 1 điều 42 và khoản 1 điều 43 của Luật đấu thầu không thấy có điều kiện “thương thảo thành công”. Độc giả xin hỏi nội dung không thống nhất trong hai quy định nêu trên.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 38 khoản 1) quy định quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế được thực hiện như sau: (i) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; (ii) Tổ chức lựa chọn nhà thầu; (iii) Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng; (iv) Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 19 khoản 1 và khoản 6) quy định nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời đến thương thảo hợp đồng. Trường hợp thương thảo không thành công, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu.

Theo đó, đối với tình huống này, việc trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện sau khi đã thương thảo hợp đồng thành công.

Đáp án trên có thể không còn chính xác do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!