Bảo đảm cạnh tranh giữa dịch vụ tư vấn thẩm tra thiết kế và dịch vụ tư vấn giám sát

Một bên mời thầu đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình có thắc mắc như sau:

Theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngàỵ 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, tại khoản 3 Điều 2 về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu quy định: “Nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cảo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát”. Tuy nhiên Nghị định chưa hướng dẫn trường hợp nhà thầu có thể thực hiện hai dịch vụ tư vấn thẩm tra thiết kế và tư vấn giám sát không?

Mô tả

Về vấn đề này, chuyên gia của chúng tôi cho rằng:

Theo khoản 2 Điều 3 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát. Như vậy, theo quy định của pháp luật đấu thầu, trường hợp nhà thầu đã thực hiện gói thầu tư vấn lập, thẩm tra thiết kế cơ sở; lập, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, tổng dự toán công trình được tham dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công cho chính công trình đó. Điều này cũng phù hợp với quy định bởi vì đơn vị đã lập thiết kế vẫn có thể tham gia tư vấn giám sát thì đơn vị thẩm tra thiết kế (vai trò mờ nhạt hơn đơn vị lập) cũng có thể tham gia dịch vụ tư vấn giám sát.

Đáp án trên có thể không còn chính xác do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!