Nhà thầu tư vấn lập dự án có được tiếp tục tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp hay không?

Công ty Hà Thành ở Cà Mau gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện như sau:

Theo điểm đ Khoản 6 Điều 89 của Luật Đấu thầu quy định hành vi bị cấm trong đấu thầu như sau: “Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp do mình cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó ” và theo điểm b Khoản 2 Điều 6 về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu quy định: “Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý, độc lập về tài chính với các nhà thầu lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó”.

Hỏi: Như vậy, Nhà thầu đã thực hiện công tác tư vấn lập dự án có được tiếp tục tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp trong dự án đó hay không? Do điểm b Khoản 2 Điều 6 không quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý, độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn lập dự án.

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 6 khoản 2 điểm b và Điều 89 khoản 6 điểm đ) quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính vói các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó; hành vi bị cấm trong đấu thầu là nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp do mình cung cấp dịch vụ tư vấn trước đó.

Đối với trường hợp này, nếu nhà thầu đã thực hiện công tác tư vấn lập dự án và nội dung công việc tư vấn này bao gồm cả về thiết kế mà có ảnh hưởng đến lựa chọn công nghệ, giải pháp… xây dựng thì không được tham dự thầu gói thầu xây lắp.

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!