Ban QLDA A và công ty B đều là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng, công ty B có được tham gia các gói thầu do Ban QLDA A làm bên mời thầu hay không?

Ban Quản lý A do UBND thành phố quyết định thành lập, là đơn vị sự nghiệp, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc sở xây dựng; có tư cách pháp nhân và con dấu riêng. Ban Quản lý A xin hỏi: Các đơn vị sự nghiệp khác (B) do UBND thành phố quyết định thành lập, là đơn vị sự nghiệp, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc sở Xây dựng; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và độc lập về tài chính với Ban Quản lý A có được tham gia đấu thầu các gói thầu do Ban Quản lý A làm bên mời thầu hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điểu 6 khoản 2 điểm a) quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 2 khoản 4 điểm a) quy định nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu khi không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp.

Đối với trường hợp này, nếu Ban A và các đơn vị sự nghiệp (B) đều do Sở Xây dựng trực tiếp quản lý thì các đơn vị sự nghiệp này không được tham dự thầu gói thầu do Ban A làm bên mời thầu theo quy định nêu trên (trừ trường hợp chỉ định thầu).