Bảo đảm cạnh tranh giữa các đơn vị trong tập đoàn kinh tế

Một nhà thầu tham dự gói thầu xây lắp được tổ chức theo quy định Luật đấu thầu 43/2013/QH13, có câu hỏi như sau:

Nhà thầu X là công ty con của Tập đoàn kinh tế nhà nước Y (Tập đoản Y nắm giữ cổ phần chi phối công ty X) cũng tham gia dự thầu gói thầu nêu trên mà đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu là Viện nghiên cứu Z cũng là một Đơn sự nghiệp trực thuộc Tập đoàn kinh tế Y. Hỏi nhà thầu X có được xem xét là đáp ứng yêu cầu về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu hay không? Trong đó, theo Điều lệ của Tập đoàn Z thì Viện nghiên cứu Z là công ty con do Tập đoàn Z nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Mô tả

Trà lời vấn đề nói trên, chuyên gia của chúng tôi cho rằng:

Theo quy định khoản 2 Điều 6 Luật đấu thầu 43/2013/QH13, nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó. Bên cạnh đó, điểm d khoản 4 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác; với nhà thầu tư vấn; với chủ đầu tư, bên mời thầu quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 6 của Luật đấu thầu khi nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tố chức, cá nhân khác với từng bên.

Theo đó, trường hợp Tập đoàn Y sở hữu trên 20% cổ phần của Công ty X và sở hữu 100% cổ phần tại Viện nghiên cứu Z thì việc Công ty X tham dự thầu gói thầu do Viện nghiên cứu Z làm tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu sẽ không bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định nêu trên.

Pháp luật về đấu thầu đã có sự điều chỉnh. Chúng tôi vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận! 

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!