Bảo đảm cạnh tranh trong các gói thầu về sản phẩm là ngành nghề kinh doanh chính của các tập đoàn kinh tế

Tổng Công ty A có câu hỏi như sau:

Tổng Công ty A là công ty cổ phần có vốn góp của Tập đoàn X (là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) trên 50% vốn điều lệ  và Tổng Công ty B cũng là một doanh nghiệp cổ phần mà Tập đoàn X nắm giữ 51% vốn điều lệ. Hiện nay, Tổng Công ty B đang phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu Y đấu thầu rộng rãi trong nước (nguồn vốn Sản xuất kinh doanh). Trong đó, Tập đoàn X có văn bán xác nhận sản phấm. dịch vụ thuộc gói thầu Y là ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tập doàn và là đầu ra của Tổng công ty A đồng thời là đầu vào của Tổng công ty B nói trên, các công ty con của tập đoàn được phép tham dự quá trình lựa chọn nhà thầu của nhau.

Tổng công ty A muốn hỏi có đạt tư cách hợp lệ theo khoán 5 điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP không?

Mô tả

Trả lời vấn đề nói trên, chuyên gia của chúng tôi cho rằng:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, trường hợp đối với tập đoàn kinh tế nhà nước, nếu sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu là ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn và là đầu ra của công ty này, đồng thời là đầu vào của công ty kia trong tập đoàn thì tập đoàn, các công ty con của tập đoàn được phép tham dự quá trình lựa chọn nhà thầu của nhau

Do vậy, trường hợp gói thầu Y được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu và Tổng công ty A, Tổng Công ty B đều là công ty con của Tập đoàn X thì Tổng Công ty A được tham dự thầu gói thầu do Tổng công ty B là chủ đầu tư, bên mời thầu nếu sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu Y là ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn và là đầu ra của công ty này, đồng thời là đầu vào của công ty kia trong tập đoàn theo quy định nêu trên. Trường hợp gói thầu Y không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu và việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy chế của doanh nghiệp ban hành theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật đấu thầu thì việc Tổng Công ty A có được tham dự thầu gói thầu Y hay không cần căn cứ vào quy chế lựa chọn nhà thầu của Tổng Công ty B.

Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Rất vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!