Đứng tên trong đơn vị thẩm tra thiết kế và nhà thầu thi công cùng một gói thầu

Anh Nguyễn Chí Thanh ở Tp. Đà Nẵng có câu hỏi như sau:

Anh Thanh làm việc ở hai công ty: Công ty A là thiết kế thẩm tra hồ sơ và cóng ty B là nhà thầu thi công. Chủ đầu tư có giao cho công ty A thẩm tra hồ sơ thiết kế, anh Thanh là người chủ trì thẩm tra. Sau đó, Chủ đầu tư tổ chức đấu thầu thi công.

Anh Thanh hỏi anh có đứng tên trong hồ sơ dự thầu của công ty B để tham gia đấu thầu được không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm d Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 63/20I4/NĐ-CP của Chính phủ, nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu tư vấn khi nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên.

Đối với trường hợp của anh Nguyễn Chí Thanh, khi tham dự thầu, nhà thầu phải bảo đảm cạnh tranh với nhà thầu tư vấn theo quy định nêu trên.