Có được phép chào hai đơn giá khác nhau cho cùng một loại việc

Ông B tham gia công tác lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư dùng thay thế phục vụ sản xuất kinh doanh của nhà máy, nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2018. Gói thầu mua sắm vật tư dùng để thay thế cho thiết bị nhà máy phát sinh tình huống như sau:

Gói thầu A có giá gói thầu là 7,2 tỷ đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, phương pháp đánh giá về giá: Giá đánh giá. Trong đó có vật tư X thuộc về 2 hệ thống khác nhau là hệ thống Y và hệ thống Z (theo danh mục chi tiết của gói thầu).

Tại thời điểm đóng thầu có 5 nhà thầu tham dự; có 3 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật (nhà thầu số 1, nhà thầu số 2, nhà thầu số 3) và 2 nhà thầu bị loại từ bước đánh giá về năng lực kinh nghiệm. Giá dự thầu ghi tại đơn dự thầu của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật như sau:

Nhà thầu số 1 là 5,8 tỷ đồng;

Nhà thầu số 2 là 5,95 tỷ đồng;

Nhà thầu số 3 là 6,4 tỷ đồng.

Chuyển bước đánh giá về tài chính thì các thành viên tổ chuyên gia xét thầu phát hiện:

Nhà thầu số 1 chào vật tư X có đơn giá cho hệ thống Y là 1.750.000 đồng; hệ thống Z là 1.620.000 đồng.

Nhà thầu số 2 chào vật tư X có đơn giá cho hệ thống Y là 1.815.000 đồng; hệ thống Z là 1.586.000 đồng.

Nhà thầu số 3 chào đồng nhất đơn giá trên hai hệ thống cho vật tư X là 1.850.000 đồng.

Tổ chuyên gia xét thầu có 5 thành viên, đưa ra các ý kiến xử lý tình huống giải quyết như sau:

– Ý kiến thứ nhất: Loại nhà thầu số 1 và nhà thầu số 2 do chào hai giá gây bất lợi cho bên mời thầu, kiến nghị nhà thầu trúng thầu là nhà thầu số 3.

– Ý kiến thứ hai: Làm rõ đơn giá chào thầu đối với nhà thầu số 1 và nhà thầu số 2, yêu cầu giải thích vì sao lại có sự chênh lệch đơn giá dự thầu. Nếu giải thích hợp lý thì chấp thuận, không hợp lý thì loại. Sau khi có văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu thì mới tiến hành kiến nghị xếp hạng các nhà thầu.

– Ý kiến thứ 3: Tiến hành kiến nghị xếp hạng nhà thầu và mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất (nhà thầu số 1) vào thương thảo hợp đồng. Trong quá trình thương thảo thì yêu cầu nhà thầu điều chỉnh đơn giá vật tư X về giá thấp nhất là 1.620.000 đồng cho hệ thống Y.

Với các ý kiến xử lý tình huống của các thành viên tổ chuyên gia xét thầu như trên, đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cách xử lý tình huống bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng cho các nhà thầu và không gây thiệt hại cho bên mời thầu.

Mô tả

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Đối với câu hỏi trên, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của bên mời thầu, tổ chuyên gia (Điều 75 và Điều 76 Luật Đấu thầu).

Việc nhà thầu chào đơn giá khác nhau cho cùng 1 công việc ở các hạng mục khác nhau không được coi là chào 2 giá dự thầu và không phải là lý do để loại bỏ hồ sơ dự thầu. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất và mời vào thương thảo hợp đồng theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 43 Luật Đấu thầu.

Pháp luật về đấu thầu đã có sự điều chỉnh. Chúng tôi vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận! 

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!