Đánh giá đối với nhà thầu chào chi phí dự phòng cho gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói

Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói, có 02 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về mặt kỹ thuật, được tiến hành đánh giá về giá theo phương pháp giá thấp nhất.

Nội dung hồ sơ đề xuất của nhà thầu thứ nhất có phân bổ chi phí dự phòng vào giá dự thầu là 1%; Nội dung hồ sơ đề xuất của nhà thầu thứ hai không thể hiện nội dung này. Vậy trong trường hợp này, việc lựa chọn cách đánh giá nào là phù hợp:

a) Đưa giá dự thầu sau khi sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch của cả 2 nhà thầu về cùng một mặt bằng để tiến hành đánh giá (tức là bỏ đi phần dự phòng phí 1% của nhà thầu thứ nhất).

b) Việc tính toán giá dự thầu thuộc trách nhiệm của nhà thầu, giá dự thầu phải bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành gói thầu bao gồm cả dự phòng phí (coi nhà thầu thứ hai đã phân bổ dự phòng phí vào giá dự thầu, dự phòng phí này bằng 0%).

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 62 khoản 1 điểm b) quy định khi áp dụng hợp đồng trọn gói, giá dự thầu phải bao gồm tất cả các chi phí cho các yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng. Theo đó, đối với trường hợp này, việc tính toán giá dự thầu thuộc trách nhiệm của nhà thầu, giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm cả chi phí cho các yếu tố rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, chi phí dự phòng trượt giá theo quy định nêu trên. Bên mời thầu không được tách riêng giá trị dự phòng phát sinh khối lượng, trượt giá và yếu tố rủi ro khác trong giá dự thầu để đánh giá.