Nhà thầu đề xuất đơn giá thấp khác thường, xử lý thế nào?

Đơn vị A tham gia gói thầu có giá 2,1 tỷ đồng. Đơn vị ông dự thầu giá 1,85 tỷ đồng, đơn vị khác dự thầu 550 triệu đồng và trúng thầu. Hỏi: Có quy định gì về giá dự thầu so với giá dự toán được phê duyệt hay không?

Nếu cùng khối lượng mà đơn giá thực hiện như trên là không đúng theo định mức quy định về xây dựng và trong Luật Đấu thầu cũng không quy định về điều này chỉ hướng dẫn giá thấp nhất là trúng thầu.

Mô tả

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Đối với câu hỏi trên, trường hợp nhà thầu đề xuất đơn giá thấp khác thường hoặc có giá đề nghị trúng thầu thấp dưới 50% giá gói thầu thì thực hiện xử lý tình huống theo quy định tại Khoản 6, Khoản 9, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, định mức, thông báo giá vật tư, ca máy, mức lương tối thiểu của cơ quan có thẩm quyền ban hành là căn cứ để chủ đầu tư lập dự toán, giá gói thầu; không phải là căn cứ để nhà thầu lập đơn giá dự thầu.

Khi tham dự thầu, nhà thầu chịu trách nhiệm tính toán giá dự thầu trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm và lợi thế kinh doanh của mình để thực hiện toàn bộ công việc của gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Pháp luật về đấu thầu đã có sự điều chỉnh. Chúng tôi vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận! 

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!