Sai khác giữa giá dự thầu trong biên bản mở thầu và giá dự thầu trong bảng giá chào đính kèm đối với đấu thầu qua mạng

Công ty tư vấn đấu thầu A trong quá trình đánh giá E-HSDT có tình huống như sau:

Theo E-HSDT của một nhà thầu đính kèm đơn chào hàng trên mạng với giá chào hàng là 2.694.989.000 đồng. Tuy nhiên, do nhà thầu nhập sai thông tin về giá dự thầu trong webform nên giá chào hàng của nhà thầu trong Biên bản mở thầu điện tử là 2.664.989.000 đồng (nhập sai so với đơn chào hàng là giảm 30 triệu đồng).

Giá chào hàng của nhà thầu trong bảng tống hợp giá sau khi hiệu chỉnh sai số do lỗi số học là: 2.789.313.000 đồng (Sai số do do lõi sổ học là: 94.324.000 đồng).

Trong hồ sơ yêu cầu do Chủ đầu tư phát hành có ghi “Mục 17: Điều kiện xét duyệt trúng thầu: Có sai lệch thiếu không quá 10% giá chào”.

Xin hỏi chuyên gia đối với trường hợp này giá chào hàng nào của nhà thầu được coi là hợp lệ?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 28 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, trường hợp có sự sai khác giữa thông tin trong biên bản mở hồ sơ đề xuất và thông tin trong file đính kèm của hồ sơ đề xuất thì căn cứ vào thông tin trong biên bản mở hồ sơ đề xuất, trừ trường hợp quy định tại Điểm b khoản này.

Việc sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có) thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Theo thông tin cung cấp, nhà thầu nhập sai giá dự thầu khi tham gia đấu thầu qua mạng dẫn tới giá dự thầu nêu trong biên bản mở thầu điện tử khác với giá dự thầu nêu trong file đính kèm đơn chào hàng và biểu giá tổng hợp, ngoài ra giá trị lỗi số học là 94.234.000 đồng. Trong trường hợp này, nếu căn cứ hồ sơ yêu cầu và các quy định nêu trên, tổ chuyên gia, bên mời thầu không xác định được giá chào của nhà thầu thì coi là tình huống trong đấu thầu phát sinh tại khoản 15 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Theo quy định tại Điều 86 Luật đấu thầu, việc xử lý tình huống trong đấu thầu thuộc trách nhiệm cúa chủ đầu tư và phải trên cơ sở cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định cùa mình.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!