Nhà thầu liên danh với nước ngoài chào phần chi phí trong nước bằng đồng USD thì xử lý thế nào?

Gói thầu mua sắm hàng hóa theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, hồ sơ mời thầu cho phép nhà thầu chào hàng hóa, dịch vụ theo đồng USD cho phần chi phí nhập khẩu, và phải chào bằng VNĐ cho phần chi phí trong nước Tuy nhiên, một nhà thầu liên danh giữa một công ty trong nước và một công ty nước ngoài đã chào tất cả bằng đồng USD.

Đối với tình huống này, chúng tôi phải xử lý thế nào?

 

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu (Điều 10 khoản 2 điểm b và c) quy định trường hợp HSMT quy định nhà thầu được chào thầu bằng hai hoặc ba đồng tiền thì khi đánh giá HSDT phải quy đổi về một đồng tiền; trường hợp trong số các đồng tiền đó có đồng Việt Nam thì phải quy đổi về đồng Việt Nam. HSMT phải quy định về đồng tiền quy đổi, thời điểm và căn cứ xác định tỷ giá quy đổi. Đối với chi phí trong nước liên quan đến việc thực hiện gói thầu, nhà thầu phải chào thầu bằng đồng Việt Nam.

Đối với trường hợp nêu trên, nếu HSMT quy định chi phí trong nước nhà thầu phải chào thầu bằng đồng Việt Nam thì việc nhà thầu chào USD cho phần chi phí này là không phù hợp với quy định của HSMT. Tuy nhiên, Luật đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP không quy định việc nhà thầu chào đồng tiền dự thầu không theo quy định của HSMT là một trong các nội dung để đánh giá tính hợp lệ của HSDT. Do đó, không có cơ sở để loại bỏ HSDT của nhà thầu khi có sai sót này. Khi đánh giá HSDT của nhà thầu này bên mời thầu cần phải chuyển đổi ngoại tệ về đồng Việt Nam căn cứ theo tỷ giá đã nêu trong HSMT.