Có mở HSDT của nhà thầu có Văn bản đề nghị hủy thầu?

Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:

Nhà thầu A trước khi nộp hồ sơ dự thầu đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư và bên mời thầu hủy bỏ kết quả đấu thầu. Nhưng chủ đầu tư và bên mời thầu xét thấy đã thực hiện đúng quy định luật pháp về đấu thầu nên vẫn tiến hành hội nghị mở thầu.

Hỏi: Hồ sơ dự thầu của nhà thầu có văn bản đề nghị hủy kết quả đấu thầu có được mở không?

Mô tả

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định trong hồ sơ mời thầu không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Điểm a, Khoản 4, Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 1 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.

Chỉ tiến hành mở các hồ sơ dự thầu mà bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở thầu, không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu.

Theo đó, trường hợp nhà thầu có văn bản kiến nghị về việc hủy thầu hoặc kiến nghị về các nội dung quy định trong hồ sơ mời thầu thì bên mời thầu cần phải xem xét lại hồ sơ mời thầu có phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu, có đưa ra các điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hay không.

Trường hợp hồ sơ mời thầu tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu thì bên mời thầu tiến hành mở thầu theo thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu.

Nếu nhà thầu không có văn bản xin rút hồ sơ dự thầu nộp cho bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu thì bên mời thầu tiến hành mở thầu công khai tất cả các hồ sơ dự thầu đã nộp trước thời điểm đóng thầu theo quy định nêu trên.

Góc Quảng cáo: Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

(i) Tư vấn giải đáp tình huống đấu thầu (miễn phí);

(ii) Thay mặt khách hàng liên hệ, làm việc với Cục Quản lý đấu thầu/ Bộ KHĐT để có hướng dẫn chính thức bằng văn bản;

(ii) Tư vấn đấu thầu dự án sử dụng vốn nhà nước và vốn nước ngoài (bằng tiếng việt và tiếng anh).

Hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách bấm vào ô chát ở góc phải màn hình hoặc qua số điện thoại 0862.888.728; email: [email protected].

Trân trọng!